Jumat, 24 Februari 2012

contoh pidato / khotbah berbahasa sunda

NEULEUMAN HIKMAH IBADAH SHAUM DI BULAN ROMADHON
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokaatuh,
Dina dinten ieu, hayu urang sasarengan ngalisankeun rupi-rupi kalimah pikeun muji kaagungan Alloh Nu Maha Kawasa. Dina dinten ieu sakumna umat islam pada-pada ngaraos bagja rehna tiasa deui ngajalankeun ibadah shaum.
Shaum nu dijalankeun ku urang lain ngan saukur ibadah jeung pengabdian ka Allah tapi oge tiasa neuleuman hikmah nu ngan wungkul Allah nu paling uninga. Tapi sok sanaos kitu teu aya lepatna urang nyobian neuleuman sakedik tina nilai hikmah nu mangpirang-pirang ku Alloh dipasihkeun. Hal ieu diperyogieun sangkan urang kamotivasi sangkan bisa enya-enya ngamalkeun sagala ibadah shaum di bula Romadhon ieu. Nilai jeung hikmah teh mangrupa dampak langsung nu ditarima jeung nu dirasakeun ku sakumna manusa nu kalawan ikhlas ngajalankeun eta ibadah shaum.
Dina ibdah shaum salian ti dilatih ngendalikeun diri tina hawa nafsu, ibadah shaum oge, bakal numuwuhkeun nilai-nilai moral jeung ahlaq nu hade ka umat manusa, hiji ajaran nu ngalatih supaya manusa siap nyanghareupan sagala kamungkinan boh cocoba atawa musibah kitu deui godaan harta banda. Salian ti eta ngajauhkeun sagala larangan, sarta ngalobaan sagala aktifitas  amal sholeh, silih asaih ka papada manusa. Lamun ku urang diteuleuman aya nilai-nilai ajaran akhlak dina ibadah shaum diantarana:
1.       Rasa sanasib sarua hamba Alloh anu ngalaman rasa lapar, hanaang jeung nahan tina batasan-batasan nu ngabatalkeun shaum.
2.       Numuuhkeun rasa prikemanusiaan jeung numuwuhkeun rasa nyaah ka sasama ku cara mere maweh kanu ngabutuhkeun pitulung urang. Hal sejenna shaum bakal numuwuhkeun rasa kepekaan social pikeujalma  keur ngajalankeun ibadah shaum.
3.       Ningkatkeun kasabaran dina nandangan sagala ujian jeung cobaan kalawan hade luyu jeung parentah Allah.
4.       Ngajadikeun jalma jadi  amanah, teu gampang ngabohong. Ibadah shaum ibadah nu teu katingali ku jalma sejen ku kituna ibadah shaum ngajauh tina sipat ria jeung ngadeukeutan kana sipat jujur.
5.       Jalma nu shaumna enya-enya pasti bakal ngajauhan tina pacengkadan/papaseaan boh jeung dulurna atawa jeung babaturanana. Tangtuna bakal ningkatkeun kesetiakawanan social.
6.       Lamun ibadah shaum dijalankeun kalawan bener luyu jeung parentah Alloh pasti bakal ningkatkeun kadisipilanan jeung kajujuran.
Upamana shaum bisa dijalakeun kalawan luyu jeung syareat nu ku Alloh diparentahkeun mungkin wae moal aya kajadian jalma nu korupsi, ngalakukeun pembohongan public. Mudah-mudahan shaum romadhon bulan ieu bisa nyadarkeun ka jalma-jalma nu keur ngalakukeun dosa dugi ka Indonesia kajaga tin a sagala musibah. Amiin.
Mung sakitu biantara ti Sim kuring mugia ieu pedaran teh aya mangpaatna hususna kanggo Sim kuring umumna kanggo urang Sadaya. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarrakaatuh.

Tidak ada komentar: