Jumat, 24 Februari 2012

contoh naskah pidato Kanggo Patandang ……….. PASANGGIRI BASA , SASTRA SARENG SENI SUNDA

Bismillahir rohmannir rohim
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Sampurasun  ……………..!!
Sugrining Puji rawuh rasa  syukur langkung ti payun dihaturkeun kahadirat Alloh Illahi Robbi ,anu murběng alam  , anu parantos maparinan mang pirang-pirang kani’matan ka urang sadaya,terutami ni’mat  Islam  sareng Iman  tug dugi ka danget ieu urang tiasa patepung lawung patepang raray dina raraga ngamumulě tur ngaraksa budaya ki Sunda.
Solawat miwah salam  mugia tetep digolontorkeun ka jungjunan alam rosululloh solollohu alaihi wasalam  ka para sohabatna, ka kulawargina oge ka urang sadaya salaku umatna tug dugi ka akhir jaman. Amin ya robbal ‘alamin.
Para wargi hormateun sim kuring,
Sakumaha anu parantos kauninga ku urang sadaya ti  dinten  ka dinten , nguntuy  minggu ,mapay bulan, ganti taun těh , masarakat urang teu aya kendatna ditaragal  ku kabudayaan deungeun .Dina leresan ieu tangtos katitěnan sarta  karaos pisan ku urang, kumaha parobahan parobahanana,ti kawit tingkah laku,basa sareng budaya ki Sunda geus loba nu ditinggalkeu ku urang Sundana. Sok komo   dina jaman kiwari mah , jaman těhnologi anu sarwa canggih, gampil pisan narekabna budaya deungeun těh  nepi ka imah-imah ,sarta dipikawanoh ku anggota kulawarga , tinu leutik nepi ka indung bapana bari jeung taya filter pikeun nyaringna . Malah mah geus jadi kacapangan, mun teu nurutan ti mimiti makě pakěan , kalakuan jeung pola hirup  siga nu ditayangkeun dina televisi , dianggap  tinggaleun jaman cenah alias kuno.,kuper jeung istilah istilah liana.Sakapeung mah  urang těh sok salempang, boa-boa baris karandapan jati kasilih ku junti . tapi ……aaah  …palias teuing.!!
Ku hal ieu urang teu tiasa ngantep karep ,meungpeun carang,sok komo ngapi lainkeun  kaayan kieu,jalaran  hal ieu těh hiji masalah  ungkulaneun urang sadaya.
Kanggo ngungkulan ieu kaayaan anu kacida matak pikasalempangeunana,teu aya saněs,urang anu masih keneh mikanyaah tur mikadeudeuh  ki Sunda kedah guyub ,akur,sapuk sapamadegan ngahiji sabilulungan , ngawujudkeun hiji beungkeutan kakuatan,pikeun  narěkahanana. Sabab rěk ku saha deui Ki  Sunda lana ayana lamun teu diropěa,dijaga,diriksa jeung dipiara , lamun lain ku urang sadaya salaku sěkě sělěr  ki  Sunda .. Hususna masalah nu aya rambat kamalěna  sareng seni,budaya katut basa Sunda.Upami urang parantos sapamadegan  kana jentulna masalah,urang tangtos bakal mendak jalan pikeun ngungkulanana.
Parawargi sadaya,hormateun sim kuring,
Numutkeun panitěn simkuring ,sabagian ageung masarakat urang, kitu deui para gegeděn  nagara,masih kěněh  kagungan anggapan  yěn seni budaya těh ngan ukur pikeun
hiburan,panglelejar manah         .Tebih tanggěh kana tiasa ngajěnan yěn  seni budaya  těh hiji  ciri identitas bangsa ,ajěn diri nu baris ngawujudkeun citra bangsa..
Anggapan sabagian ageung masarakat anu sapertos  kitu těh  ngagambarkeun  yěn wawasan maraněhanana masih kěněh cupet tur heureut .Hal  ieu teu tiasa diantep karep,urang kedah  satěkah polah  nyingraykeun lalangsě  paneuteup samoděl kitu.
Sapanjang seni budaya  mung dianggap barang kanggo hiburan ,seni Sunda moal pinanggih jeung  pamor komara ajěnna.Kukituna  paneuteup atanapi pandangan samoděl kitu těh kedah ditarěkahan  sina robih.
Parawargi sadaya,hormateun sim kuring,
Upami ngadangu cariosan pun aki sareng pun nini   kaayaan seni budaya ki sunda  mangsa baheula  mah cenah , contona dina taun  tujuh puluhan wě nepi ka taun dalapan puluhan .naon  rupi kasenian sunda těh di unggal sakola ti kawit Taman kanak Kanak ,SD,SMP,SMA diwulangkeun ka murid-muridna .Sapertos , seni tari,pencasilat,karawitan,gondang ,calung,rěog, pupuh ,angklung jeung sajabana. Malah mah cenah aya taman bincarung,taman cangkurileung sagala ,anu lalaguanana ěstu pinuh ku atikan sareng ajaran budi pekerti, sarta unggal taun diayakeun pasanggirina.Para guru na oge cenah baheula mah parigel pisan kana rupi rupi kasenian sunda těh. Di tiap sakola lamun samen atanapi kenaikan kelas sok diayakeun “ Panggung Gembira ”anu ngagelarkeun kamoněsan tur kaparigelan murid-muridna. Malah mah cenah  di tiap instansi pamarentahan ogě  aya sanggar atanapi lingkung senina. Hal ěta kiwari ngan ukur jadi carita nu ěndah,tur jadi panineungan para sepuh kapungkur.Tah  dina jaman kiwari, naha hal ěta tiasa di hangkeutkeun deui ?.Panginten kaalaman ku sim kuring ayeuna ,kumaha ěndahna  hal samoděl kitu těh.
Para wargi sadaya  hormateun sim kuring,
Minangka pamungkas  sim kuring sasanggem dina ieu kasempetan, sim kuring umajak ka sadayana hayu urang sabilulungan miara ,mirosěa,ngaraksa ngariksa tur ngaropěa seni budaya Ki Sunda sangkan lana ayana ,ku cara karya nyata  bari ngawujudkeun silih asah,silih asih silih asuh.
Sakitu anu kapihatur mugia aya mangpaatna . cag …..ah  !!!
Billahi taopik wal hidayah wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

contoh pidato / khotbah berbahasa sunda

NEULEUMAN HIKMAH IBADAH SHAUM DI BULAN ROMADHON
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokaatuh,
Dina dinten ieu, hayu urang sasarengan ngalisankeun rupi-rupi kalimah pikeun muji kaagungan Alloh Nu Maha Kawasa. Dina dinten ieu sakumna umat islam pada-pada ngaraos bagja rehna tiasa deui ngajalankeun ibadah shaum.
Shaum nu dijalankeun ku urang lain ngan saukur ibadah jeung pengabdian ka Allah tapi oge tiasa neuleuman hikmah nu ngan wungkul Allah nu paling uninga. Tapi sok sanaos kitu teu aya lepatna urang nyobian neuleuman sakedik tina nilai hikmah nu mangpirang-pirang ku Alloh dipasihkeun. Hal ieu diperyogieun sangkan urang kamotivasi sangkan bisa enya-enya ngamalkeun sagala ibadah shaum di bula Romadhon ieu. Nilai jeung hikmah teh mangrupa dampak langsung nu ditarima jeung nu dirasakeun ku sakumna manusa nu kalawan ikhlas ngajalankeun eta ibadah shaum.
Dina ibdah shaum salian ti dilatih ngendalikeun diri tina hawa nafsu, ibadah shaum oge, bakal numuwuhkeun nilai-nilai moral jeung ahlaq nu hade ka umat manusa, hiji ajaran nu ngalatih supaya manusa siap nyanghareupan sagala kamungkinan boh cocoba atawa musibah kitu deui godaan harta banda. Salian ti eta ngajauhkeun sagala larangan, sarta ngalobaan sagala aktifitas  amal sholeh, silih asaih ka papada manusa. Lamun ku urang diteuleuman aya nilai-nilai ajaran akhlak dina ibadah shaum diantarana:
1.       Rasa sanasib sarua hamba Alloh anu ngalaman rasa lapar, hanaang jeung nahan tina batasan-batasan nu ngabatalkeun shaum.
2.       Numuuhkeun rasa prikemanusiaan jeung numuwuhkeun rasa nyaah ka sasama ku cara mere maweh kanu ngabutuhkeun pitulung urang. Hal sejenna shaum bakal numuwuhkeun rasa kepekaan social pikeujalma  keur ngajalankeun ibadah shaum.
3.       Ningkatkeun kasabaran dina nandangan sagala ujian jeung cobaan kalawan hade luyu jeung parentah Allah.
4.       Ngajadikeun jalma jadi  amanah, teu gampang ngabohong. Ibadah shaum ibadah nu teu katingali ku jalma sejen ku kituna ibadah shaum ngajauh tina sipat ria jeung ngadeukeutan kana sipat jujur.
5.       Jalma nu shaumna enya-enya pasti bakal ngajauhan tina pacengkadan/papaseaan boh jeung dulurna atawa jeung babaturanana. Tangtuna bakal ningkatkeun kesetiakawanan social.
6.       Lamun ibadah shaum dijalankeun kalawan bener luyu jeung parentah Alloh pasti bakal ningkatkeun kadisipilanan jeung kajujuran.
Upamana shaum bisa dijalakeun kalawan luyu jeung syareat nu ku Alloh diparentahkeun mungkin wae moal aya kajadian jalma nu korupsi, ngalakukeun pembohongan public. Mudah-mudahan shaum romadhon bulan ieu bisa nyadarkeun ka jalma-jalma nu keur ngalakukeun dosa dugi ka Indonesia kajaga tin a sagala musibah. Amiin.
Mung sakitu biantara ti Sim kuring mugia ieu pedaran teh aya mangpaatna hususna kanggo Sim kuring umumna kanggo urang Sadaya. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarrakaatuh.

naskah dongeng ke 2


 “ Syeh Benting Jeung Budak Angon Meri ”
   Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Sampurasun...!!! Batur-batur.....karumpul..kumpul ...!!! 
Urang ngariung....yuuu.........!!!
Kuring boga hiji dongeng .Dongeng ieu teh nyarioskeun salah sahiji dongeng ti wewengkon basisir Cirebon,mangsa jaman para wali nyiarkeun agama Islam.Ari judul dongeng ieu teh nyaeta “ Syeh Benting jeung Budak Angon Meri  “. Cobi geura pirengkeun cariosna teh kieu.
          Dina hiji mangsa ,wayah sore ,memeh sarangenge surup ,ti beulah kulon layung geus hibar, cahyana beureum hurung gumebyar kaemasan , Syeh Benting keur mendeko sila dina galengan tambak sisi basisir.Syeh Benting teh keur tatapa ,neangan kasakten , sangkan jadi jalma anu sakti mandraguna,jadi lalaki langit lalanang jagat nu taya tandingna.
Syeh Benting lalaku kituna teh ti mimiti tangkal randu  sagede curuk nepi ka sagede beuteung munding ,tatapana teh tacan tamat. Manehna sila wae bari  leungeunna sidakep sinuku tunggal ,matana peureum , pikiranana panceg manteng kanu kawasa.
Hiji waktu dina sajeroning tatapana ,manehna meunang gogoda.Godaanana teh nempo kadaharan anu ngarareunah, ngajanggelek di hareupeunana.Sangu  saboboko, pais lauk,bakakak hayam,sambel tarasi, mani ngebul haraneut keneh pisan kumplit jeung lalabna .bubuahan oge aya minangka cuci mulutna. Syeh Benting kapincut , biwirna mani kumetap wae  barang nempo eta kadaharan teh.
”Keun engke we lah didaharna, sakalian rek buka,mungkas tapa, mangsa panon poe geus surup di beulah kulon”, gerentes hatena .Karek ge boga niat rek buka tatapana,teu disangka jeung teu dinyana, teu kanyahoan timana jolna,ujug-ujug burudul wae aya aleutan meri  ngaranjah kana eta kadaharan nepi ka beak , ledis taya sesana.Atuh Syeh Benting teh ambek kacida,napsuna ngagugudug.Gajleng manehna luncat newak meri hiji ,terus dicekek nepi ka paehna.Tacan puas maehan hiji meri,Syeh Benting malik rek newak meri sejenna,barang malik, breh katingal ku manehna aya jelema datang ngadeukeutan manehna   bari ngomong “Hey ...ki sanak ! Naha  anjeun bet wani- wani maehan meri kuring ?” si mana horeng jalma anu datang  teh budak angon meri.
“Kurang ajar !” ceuk Syeh Benting  anu can leungit rasa mengkelna,katambah – tambah aya jelema nyalahkeun dirina.Hatena tambah ambek , nepi ka beungeutna geuneuk,nahan napsu anu
ngagugudug .Beungeutna beureum  lir  wayang Rahwana.Terus Syeh Benting ngomong bari ngamang-ngamang leungeunna, “Hey....Ki Sanak.!  Dahareun kuring  beak kabeh dihakan ku meri maneh ! Ayeuna maneh bet nyalahkeun kuring ? Naha maneh hayang  dipodaran ku kuring ?” Ceuk Syeh Benting bari popolotot.
“ Ke .ke..ke....Sabar heula , ki Sanak  ! “ cek jelema tadi bari mesem. “ Dahareun anjeun sakumplitna ku kuring tangtu diganti ,tapi ... anjeun kudu bisa  ngahirupkeun deui  meri kuring nu geus dipaehan ku anjeun !” Ceuk budak angon  meri  bari tetep kalem.
“ Ngomong naon maneh ?!” ceuk Syeh Benting tambah sewot , hatena ngarasa dihina ku budak angon,terus ngomong,”Ahhh ....timana maneh  bisa ngaganti dahareun kuring anu sakitu lobana ,keur dahar maneh sorangan oge euweuh !”Syeh Benting beuki kekerot nahan amarahna.” Sabenerna maneh teh kudu ngarasa untung....meri maneh henteu dipaehan kabeh ku kuring !”ceuk  Syeh Benting bari sukuna tetenjrag sarta leungeunna ti pepereket nahan ka ambek .
“ Ke ....ke...ke... heula Ki Sanak ulah ambek-ambekan wae atuh , sabar saeutik mah.!” Tembal budak angon bari tetep tenang ,terus ngomong deui ,” Tuh tingali geura tukangeun sampeyan , dahareun anjeun sakumplitna masih keneh weuteuh.!” 
 “ Mustahil .... !” ceuk Syeh Benting bari malikeun awakna nempo ka tukang.Barang malik, manehna kacida ngaranjugna ningali kadaharan anu tadi beak diranjah meri teh,masih weuteuh keneh , teu coceng saeutik-eutik acan .Syeh Benting ngajanteng salila-lila ,siga patung ,teu bisa ngomong bawaning ku  ngarasa heran jeung kaget anu taya hinggana.Sanggeus kitu Syeh Benting malikkeun awakna  nyanghareup ka budak angon deui. Barang malik, breh teh katingal budak angon teh keur niupan hulu meri bari jeung leungeunna ngusapan kana awakna . Meri nu geus paeh tea hirup deui , teu sakara-kara, bisa lumpat muru ka baturna.
Syeh Benting kacida hemengna terus mikir sarta ngomong sajeroning hatena,
” Wala kadalah.....!  ieu jelema teh lain jelema nu sabrongbrong yeuh. Geuningan jelema sakti.Aing moal bisa ngahirupkeun deui meri nu geus paeh  mah! Duh....kaya kieu mah cilaka aing teh.Jalma kieu mah lain lawaneun aing...... “! Ceuk Syeh Benting ngagerentes na jero hatena.
” Kaya kieu mah aing teh rumasa eleh jajaten ku budak angon ! Na saha ari ieu jelema teh ? Naha Dewa kitu ?”Syeh Benting tambah mentegeg teu bisa ngomong.Lila-lila awak Syeh Benting ngarumpuyuk taya tangan pangawasa ,awakna leuleus lir kapas kaibunan , kesang  tiis  ngagarajag kaluar sabulu-bulu bawaning ku sieun jeung ngarasa taluk teu bisa ngungkulan kana kasakten budak angon.Terus manehna ngagabrug kana dampal sampeyan budak angon bari ngomong dareuda                            “ Duh....ampun...ampun  ...Ki Sanak... !!!.abdi  ampun.!!!..Abdi rumaos eleh jajaten ku salira.Hapunten abdi tos kumawantun campelak ka salira .......hapunten abdi ....!!!... Abdi pasrah ...ka salira !”Syeh Benting  ceurik ngagukguk  bari leungeunna acong-acongan nyembah ka budak angon tea.
“Ki Sanak ,anjeun teu kudu  kikituanan ,sok komo bari nyembah ka diri  kuring.... da  kuring mah jalma biasa .Anu kudu di sembah mah iwal ti pangeran.Allah anu Maha Kawasa,anu nyiptakeun langit jeung bumi katut  saeusina.” Tembal budak angon daria pisan.”Sok geura hudang ! ulah kitu ....ah !”.Cek budak angon bari ngahudangkeun Syeh Benting lalaunan.
” Kaulanun ...... !!!  Dupi saleresna salira teh saha ? .....Ti danget ayeuna  abdi seja kumawula ka salira ,sarta abdi bade guguru elmu luhung ti salira ,mugi salira kersa nampi.”
Ti saprak harita Syeh Benting ngawula ka budak angon, anu taya lian anjeunna teh SUNAN GUNUNG JATI, anu nuju nyebarkeun agama Islam di tatar Cirebon. Nu saterusna Syeh Benting ngucapkeun dua kalimah syahadat , ngagem agama Islam.
Tah sakitu dongeng ti kuring, mugi-mugi aya mangpaatna, jadi pieunteungeun keur kahirupan urang sarerea .Cag......ah !
Wassalamu alaikum wr.wb................................

contoh naskah dongeng berbahasa sunda

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh .   
Sampurasun ………….!
Para wargi  sadaya wilujeng  tepang ….., kumaha  daramang  …………?!
Alhamdulillah  urang tiasa patepung lawung ,  patepang raray di ieu pajemuhan  dina raraga  ngaraksa  sarta ngamumulě  seni budaya urang , budaya Ki Sunda , malar lana ayana.
Para wargi sadaya  …..dina danget ieu sim kuring  badě ngadongěng ….. dupi dongeng ieu těh  nyarioskeun salah sahiji dongěng ti wewengkon Cirebon . Dupi judul ieu dongeng těh  . nyaěta  “ Babad Alas Roban  “. Cobi geura  darangukeun  kieu cariosna těh.
Kocapkeun dina hiji mangsa  aya hiji jajaka keur leumpang mapay  jalan satapak semu teunangan.Ari dedeganana ěta jajaka těh  sembada , rarayna kasěp.Mun ningal raksukanana anu dianggo,jigana mah teureuh měnak,da katingal gandang.Tapi pameunteuna těh katingal  alum semu ngungun ,jiga nu keur manggih kabingung nu taya tungtung , susah manah nu taya hinggana.Sapanjang jalan katingal luh-lah bari rumahuh semu ngalamun.
“ Hhhhhaaaahhh …… Aya kalangkang kabagjaan nu baris kahontal, bakal laksana kapiduriat nyandingkeun nu geulis Nyi Mas Ratu Sekar Kedaton ,kapimilik diri ngalaki rabi,  tapi………aaaahh……..naha kangjeng Sultan měrě tanjakan  těh mani beurat-beurat teuing ? “ kitu gerentes hatěna těh.” Naha ….kangjeng Sultan těh keur mentěs těkad kaula nu rěk mikanyaah kanu geulis Nyi Mas Ratu Sekar Kedaton ? atawa miceun salasah sangkan kaula henteu laksana nyandingkeun nu geulis ? duuuuhhhh ……!!! “ ceuk gerentes hatěna  bari terus lumampah nuju ka teběh wětan .Mana horěng ěta jajaka těh Pangeran Sutajaya anu dipasihan pancěn ku Sultan Cirebon  pikeun ngadamel padukuhan di wewengkon Alas Roban,kalayan diběrě jangji ,lamun hasil ngalaksanakeun ěta pancěn, baris ditikahkeun ka putrina anu geulis Nyi Mas Ratu Sekar Kedaton.Anu ngajadikeun bangbaluh kana hatěna nyaěta kudu ngabukbak leuweung geledegan pikeun dijadikeun padukuhan.Sedengkeun ěta leuweung  geus kawěntar sanget,sunil tur  pangeusi alas roban těh  sarakti. Geus loba pinangěran , para satria jeung para ponggawa anu teu mangga pulia , palastra di alas roban ,teu bisa ngalaksanakeun pancěn sultan.
Gancangna carita Sutajaya těh geus nepi ka wewengkon rarambu alas roban.Sanggeus ngareureuhkeun kacapě, maněhna terus sila ,leungeuna sidakep sinuku tunggal,museurkeun tanaga jeung pikiran ,mapatkeun jampě pamakě , ajian kasaktěn nu aya dina dirina .Teu sabaraha lila ti harita , kuniang maněhna hudang ,bari ngulang-ngulangkeun leungeuna ka kěnca , ka katuhu, ,kaluhur sarta ka handap. Ngan sakilat  tutuwuhan  anu jarangkung  pada rubuh,tatangkalan baradag rarungkad,sumawona kakayon  nu laleutik mah lidig  siga nu di arit di cacar bolang nepi ka rata . Kaděngě sorana pating galebrug ,pating dorokdok . Sanggeus kitu terus dihuru.Seuneuna ngelun ,ngentab-ngentab,silalatuna  ting serewul ngapung kaluhur,haseupna  mulek moěkan ěta patempatan.
Urang teundeun heula lalampahan Sutajaya anu keur ngabukbak leuweung.Kocapkeun kaayaan di hiji tempat di jero Alas  Roban.Pangeusi alas roban keur ngariung sigana mah keur sawala ,madungdengkeun kaayaan alas roban.katingalna těh mani daria pisan.
“ Ki Wana  ,Ki Giri, Ki Rawit, Ki Sanca ,Ki Jalatrang , Ki Rangga katut dulur-dulur sakaběh Pangeusi . Ngabandungan kajadian-kajadian nu geus kaliwat ,geus loba duruwiksa nu rěk ngaranjah  tur ngaruksak ,lemah cai  urang.Ku kituna  sarěrěa  mangka surti ati-ati, masing waspada ,sing caringcing pageuh kancing,saringset pageuh iket. Tingkatkeun kawaspadaan. ! “ Ki Panghulu minangka pupuhu alas roban nyarita daria pisan.
“ Leres pisan , kakang  ! “ Ki Wana  nyarita “ Lemah cai urang nu ěndah ,hějo ngěmploh,gemah ripah loh jinawi,taya kakurang sandang katut pangan ,pon kitu deui kahirupan urang nu salila ieu genah tumaninah , ayem tengtrem,sepi paling towong rampog taya durjana nu nyaliara,kiwari  rěk diacak – acak,kula mah teu tarima !“
“ Enya , kula gě sapuk….. panuju ……lamun urang henteu guyub sauyunan ,sareundeuk saigel, sarěngkak sapihaněan, mirosěa,ngaraksa tur ngariksa  ieu lemah cai urang,geus tangtu  ieu patempatan urang  bakal digadabah ku duruwiksa.,teu tarima kula gě !!! “ Ki Rawit  mairan .
” Panuju pisan …Ki Rawit …! Lamun lain ku urang  sarěrěa  rěk kusaha deui atuh nu micinta lemah cai těh ? “ Ki Rangga  němbal sumanget pisan.
  “ Sarua kaula ogě….lamun aya nu rěk ngaganggu kahirupan urang ,kula nu baris pangheulana maju kahareup pikeun numpes durjana těh …..” Ki Sanca nyarita semu nu ambek.
“ Panuju …..kula gě siap sayaga …..narohkeun nyawa katut raga pikeun ngaběla lemah cai ,kumaha dulur-dulur  siap !!  panuju …!!! “ ceuk Ki Jalatrang  sumanget bari nangtung sarta ngacungkeun peureupna ka luhur
“ Panuju …. Sapuk….. satuju ……… siap……!!! “ jawab sakaběh nu ngariung rampak
Tapi gunem catur pangeusi Alas Roban těh ngadadak jadi simpě,kagareuwahkeun ku ayana sora nu pating dorokdok jeung pating galebrug sarta katingali seuneu marakbak ngahuru kakayon .
“  Kahuruan……………!!   .kahuruaaannnnnn……… !!    Kahuruaaaaaaaaaaannnnnn !!! “
Pangeusi rarambu  alas roban  pating corowok sarta ting serebet  lalumpatan  muru ka tengah leuweung nyalametkeun dirina sěwang-sěwangan. “ Tulung…. Tuluuung  ….. !!  Kahuruan……. Kahuruan….tuluuuuuuungngng…..!!!”
“ Dulur-dulur ….kaya-kaya   durjana nu rěk  ngaruksak těh geus datang deui  !!! mangka waspada , geura sayaga ,siapkeun pakarang ,   urang kepung wakul buaya mangap tah  si duruwiksa těh  !!” Ki Panghulu ngagorowok .
“ Siap ……..!!!      sayaga………!!!   hayuuuuu…!!!!  ceuk nu sějěna pating corowok  bari terus lalumpatan muru aka lebah rarambu leuweung  beulah kulon.Barang maraněhanana datang , katempo aya hiji jajaka keur ngahuru ěta patempatan.
“ Kurang ajar ,  siah duruwiksa  ! “ Ki Sanca ngagorowok ,sorana handaruan tarik pisan,  Ěta  patempatan mani eundeur  ku sora gorowokna Ki Sanca. Gajleng maněhna luncat  sarta ngaheumbatkeun  panonjok ka lebah Sutajaya. Atuh Sutajaya kacida kagětna ,barang karěrět  aya peureup buleud rěk nonjok dirina . Lep Sutajaya ngelok, plos, tonjokan Ki Sanca ngeplos. Nempo tonjokan Ki Sanca ngeplos,Ki Rawit ngagajleng najong Sutajaya ,gilek Sutajaya ngagilekkeun awakna  bari leungunna něwak suku Ki Rawit sarta dibantingkeun ka Beulah kěnca, atuh  gebru Ki Rawit  ngagebru dina taneuh ,” Haram jadah …Siah !!” Ki  Rawit ngagerung. Ki Wana jeung Ki Dipa  teu cicingeun ,duanan ngepung ti beulah kěnca jeung katuhueun Sutajaya,gajleng duana luncat rěk nubruk Sutajaya, barang nempo aya musuh ti kěnca jeung katuhueunana rěk nubruk,cleng….Sutajaya ngajleng kaluhur,atuh ….brak….tarang Ki Wana paadu jeung tarang Ki Giri,” Bangsat…siah   !!!” Ki Wana jeung  Ki Giri ngagorowok  nyerieun bari leungeunna nyekel tarang nu bencenong siga nu nongnong. Nempo kaayaan kitu Ki Jalatrang teu cicingeun,sěrěpět maněhna  mesat bedog terus diheumbatkeun kana beuheung Sutajaya. Sěak…. Gurilap seuseukeut bedog Ki Jalatrang  moro genggerong ,Sutajaya ngelok bari najongkeun sukuna kana bobokong Ki Jalatrang, solontod Ki Jalatrang nyolontod,….gebro   !!   awakna neunggar tangkal “ Aduh… !!! Ki Jalatrang ngarahuh. “ Nurus tunjung siah !!“.Ki Panghulu nu nyaksian ka ayaan kitu  ngagerentes dina jero hatěna “  Lakadalah…. Lain bantrak-bantrakeun yeuh…pangabisa   si durjana těh ,” bari terus kekeprok měrě isarah kanu liana. Keprokna ogě lain keprok samaněa,tapi keprok nu ngandung tanaga jero nu kacida geděna. Barang ngaděngě  aya sora kekeprok,Ki Wana ,Ki Giri jeung nu sějěna pada surti ,terus maraněhanana sarila,bari ngarapetkeun dua dampal leungeuna ,sarta katingali pating gerenyem mapatkeun ajian.Teu lila ti harita kaděngě aya sora handaruan “    Puaaahhh! “,maraněahanana murakeun ajian ka lebah Sutajaya bari ngaheumbatkeun dua dampal leungeuna..Sutajaya kagět kacida, blak ..awakna ngajengkang katukang . Awakna ngadak – ngadak jadi leuleus taya tangan pangawasa,ngaleketey lir kapas kaibunan.” Aduuhhh..!!! Tobaaaatttt  .!!  cenah .Sutajaya ngajerit.  “ Cilaka , kaya kieu mah aing těh ,yeuh ….!” Sutajaya ngagerentes.Tapi teu lila kituna těh, maněhna gancang, diuk bari terus sila ,sarta sidakep sinuku tunggal. Teu sakara-kara awakna  jadi jagjag deui.. Korejat maněhna hudang, jleng… luncat ninggalkeun pakalangan ,terus lumpat ngulonkeun. Teu diděngě pating corowokna pangeusi alas roban mah ,maněhna geus ngarasa katětěr, ěleh jajatěn ku kasaktěn pangeusi alas roban.Sanggeus rada anggang ti rarambu leuweung, Sutajaya ngalungsar handapeun tangkal kiara,hatěna norowěco.
 “ Beu Cilaka  kaya kieu  mah  aing těh , bener ….lain ngan ukur běja  ..kasaktěn pangeusi alas roban těh     geuning . Kudu kumaha atuh…..ngungkulanana ?.” Sutajaya humandeuar jiga nu pegat  harepan, sabab teu bisa ngalaksanakeun pancěn Kangjeng Sultan.
 “ Duuuhh ……moal  laksana aing těh nyandingkeun nu geulis  Sekar Kedaton.” Sutajaya ngarahuh,semu hanjelu  sarta bingung.
“ Anaking….Kasěp…Sutajaya   !! “ ngadadak aya sora halon pinuh kadeudeuh sarta ngajanggělěk  hiji sepuh nangtung dihareupeun Sutajaya.
“ Rama… !?!” Sutajaya ngarěnjag kagět lain dikieuna pacampur jeung bungah nu taya papadana . Mana horěng ěta sepuh těh ramana , nyaěta Ki Gedě  Pakandangan.
“ Anaking….  Ama geus ngarti kana lalampahan anjeun .Ku ama geus ka warti . Tapi naha  anjeun bet kitu ? “ Ki Gedě Pakandangan  nyarita semu nu nyalahkeun kana lalampahan  Sutajaya.
“ Kapan ……ieu těh pancěn ti Kangjeng Sultan , Rama ? ” Sutajaya ngajawab.
“ Enya ,kaharti ku Ama ogě . Ngan Hidep ngalaksanakeun ěta pagawěan těh dibarengan ku napsu amarah ! “ Ki Gedě Pakandangan ngajawab daria pisan. “ Sok komo  bari jeung teu makě tata krama,ninggalkeun sopan santun, ngaranjah lahan batur tanpa permisi ,naragal henteu ngajak badami kanu nempatanana. “ Ki Gedě Pakandangan neruskeun deui omonganana.Barang ngadangu cariosan Ramana kitu,Sutajaya ngeluk tungkul lir bueuk meunang mabuk.Rumasa boga lampah samoděl kitu.
“ Duh… hapunten Rama, rumaos abdi kirang wiwaha .” Sutajaya ngajawab bari ngalengis.
“ Jig ,Ayeuna mah geura miang  deui  ka ditu.Geura tembrakkeun niat suci  jeung  pamaksudan ka maraněhanana ,yěn pancěn nu diemban ku hidep těh ,pikeun karaharjaan sarěrěa .Tong poho  kana tatakrama,ulah maksakeun kahayang , sok komo ngarobah tatanan kahirupan nu aya . Bral geura miang  anaking…do’a ama marengan ! “ Kitu kasauran Ki Gedě Pakandangan .
“ Unjuk sumangga , Rama , Hatur nuhun kana piwejangna “Sutajaya ngajawab bari terus cengkat .Tapi kacida kagětna ,barang cengkat  Ramana parantos teu aya duka ngiles kamana.Sanggeus kitu  maněhna  ngajugjug ka Alas Roban  seja neruskeun deui lalampahanana ngalaksanakeun pancěn ti sultan Cirebon.
“  Sampurasun ……….!!!” Sutajaya unjuk salam ka pangeusi alas roban.
“ Rampěs…      !!! “ Tembal Pangeusi alas Roban saur manuk.
“ Ki Sanak … saha ari anjeun ? Urang mana ? jeung naon pamaksudan sampěyan ?” Ki Panghulu  nanya ka Sutajaya.
“ Sim kuring  Sutajaya, ti Pakandangan, langkung ti payun seja nyanggakeun  beuheung teukteukeun ,suku gentěng belokeun,rumaos kaula  parantos  kumawani naragal ieu patempatan bari teu běběja , rumaos kirang wiwaha.,sakali deui hapunten anu kateda. Kaping kalihna kaula těh kěnging pancěn  ti  kangjeng Sultan  pikeun  ngababakan ngadamel hiji padukuhan di ieu patempatan. “ Těmbal Sutajaya  bari sideku  dihareupeun para sesepuh pangeusi Alas Roban.
“ Nya …ari kitu mah , pamaksudan  andika  geus kaharti ku kaula , Lamun enya ěta pamaksudan těh keur kamaslahatan balarěa ,kaula satuju. Ngan  ngaruksak tatanan kahirupan nu aya,sarta bisa ngawujudkeun  karaharjaan pikeun balarěa.Kaula jeung pangeusi alas Roban moal rěk ngorětkeun.” Ceuk Ki  Panghulu teges pisan .
“  Hěy …. Sakaběh pangeusi alas roban  naha aranjeun satuju lamun ieu patempatan rrěk dijadikeun padukuhan anu mangpaatna pikeun karaharjaan balarěa  ? “ Ki Panghulu nanya ka balarěa .
“ Satuju………… Sapuk ……….!!! “ Ceuk balarěa  ragem.
“ Saupama kitu mah ,hayu urang guyub sabilulungan ,pikeun ngawujudkeunana,sarta urang babarengan ngaraksa ngariksa ,sarta ngaropěana,sangkan ngawujud nagara anu gemah ripah lohjinawi ku nyiptakeun  kahirupan  nu raharja ku cara  Silih asah,silih asih,jeung silih asuh.” .Sanggeus sarěrěa  sapamadegan, Sutajaya katut sakaběh pangeusi alas roban ti hot hat nyieun padudukan nepi ka ngawujudna.
Gancangna carita Sutajaya geus hasil ngalaksanakeun pancěn ti Kangjeng Sultan,nu saterusna ditikahkeun sareng  Nyi Mas Ratu Sekar Kedaton.
Tah , sakitu dongěng ti sim kuring muga aya mangpaatna pikeun urang sarěrěa.
Cag ……Ah  !!!
Bilahi taupik walhidayah  wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

PANDUAN PRAKTIS MEMBUAT E-LEARNING INSTALASI ELEARNING DENGAN CLAROLINE

 1. INSTALASI WEB+DATABASE SERVER MENGGUNAKAN XAMPP
 Claroline adalah sebuah software yang digunakan untuk membuat modul dan sekaligus soal-soal online baik dalam skala intranet (lokal) maupun internet (luas). Ada terdapat beberapa keuntungan dengan claroline dibandingkan dengan beberapa program lain, diantaranya :*) programnya ringan, *) gratis, *) bisa di windows/linux, *) operasionalnya mudah *) dan beberapa kemudahan lainnya yang akan anda ketahui setelah menjalankan dan mempraktekkannya sendiri.
Langkah -langkah yang harus dilakukan adalah :
Lakukan  extraks file xampplite dengan cara double clik. Arahkan ke drive D:

Jika berhasil akan muncul folder xampplite :
Double klik pada folder tersebut kemudian klik xamp control untuk menjalankan server.
Klik start pada apache dan Mysql. Server akan berjalan normal apabila muncul pesan Running pada ke dua server.
Untk mencoba server berjalan dengan baik dapat membuka browser (IE atau mozilla)
Ketik pada address bar : localhost
Ekstrak claroline 198 ke direktori D:\examplite\htdocs\
Secara default untuk melakukan instalasi ketika pada address bar alamat berikut:
Atau bisa diganti dengan nama sekolah masing-masing.
Klik next untuk langkah selanjutnya, secara default bahasa untuk pengantar instalasi menggunakan bahasa Inggris.
Klik next untuk menyetujui aggrement/ lesensi claroline sebagai oper sorce.
Klik next untuk requirement.
Isi setingan database user dan pasword. Untuk sistem disini tidak perlu dirubah alias klik next untuk selanjutnya.
Lakukan perubahan nama database untuk menghindari duplikasi misal : namasekolah_db (tanpa spasi).
Langkah berikutnya adalah menentukan login dan pasword  untuk administrator untuk saat ini gunakan user : admin, pasword : admin. Apabila menggunakan login yg lain tolong haris di catat untuk menghindari lupa pasword !!!!!

Tentukan nama e-learning yang akan digunakan masing-masing sekolah, misal : PUSAT SUMBER BELAJAR DAN EVALUASI. Bahasa yang akan digunakan bisa diganti dengan bahasa Indonesia.
Pada langkah ini bisa memasukkan nama institusi masing-masing sekolah berikut url atau alamat di internet atau di intranet.
Langkah terakhir masih diperingatkan untuk prin out. Apabila yakin dengan semua setingan maka bisa langsung install claroline.
Sebelum melanjutkan menggunakan elearning ini anda diminta untuk menghapus folder Install pada htdocs/claroline198/claroline/ atau di folder nama sekolah masing-masing.
Instalasi sukses….
Tampilan depan claroline selesai dilakukan.
Ketikan nama login untuk mulai memanajemen elearning ini.
Edit tampilan depan untuk menentukan nama/identitas sekolah masing-masing dengan cara klik edit text zone.
Lakukan editing masing-masing kategori untuk menentukan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran atau tingkat kelas.
Klik ikon pensil pada edit.
Hasil perubahan kategori seperti dibawah ini.
Untuk membuat mata pelajaran atau kompetensi dasar klik klik buat situs mata kuliah.
Isikan nama mata pelajaran yang akan dimanajemen oleh guru.
Pada satuan pelajaran terdapat beberapa modul standar yg ini bisa dipake semua atau bisa dikurangi sesuai kebutuhan.
Untuk mengisi masing-masing modul terdapat pesat “not allowed”, hal ini ada yg harus diubah pada file php.ini. lokasi file ini bisa di search pada folder xampplite : ketikan php.ini.
Kemudian buka file tersebut bisa menggunakan notepad atau phpedit.
Cari tulisan : arg_sparator dengan find (atau  ctrl + F) ketik pada find : arg_
Jika sdh ketemu tambahkan ; (titik koma) di depan tulisan tersebut kemudian simpan.
Untuk melanjutkan kerja harus melakukan restart server. Klik ikon xampp di sisi kanan bawah monitor.

Klik stop pada apache dan mysql kemudian klik start kembali.
Tampilan portal elearning
Keterangan :
 1. Deskripsi mata pelajaran : membuat deskripsi
 2. Agenda : kegiatan / planning pelajaran
 3. Pengumuman
  cara membuat pengumuman
  -  klik tombol pengumuman
  - klik tombol tambah pengumuman
 4. Dokumen : upload materi pelajaran ke server dalam bentuk file
  cara upload dokumen :
  klik dokumen è klik upload file ke server èbrowse file yg akan diuplaod  (dari dokumen)è OK
 5. Membuat tugas dan siswa mengumpulkan tugas dalam bentuk file
  klik tombol tugas è klik buat tugas baru è isi form lengkap dengan batas akhir pengiriman.
 6. Membuat Ujian
  untuk membuat ujian klik tombol Ujian
kemudian klik ujian baru

Ketik nama ujian

Kemudian klik langkah Advanced (opsional) akan muncul tambahan tampilan :
Setelah semua ditentukan kemudian klik OK
Untuk mengetik soalnya klik “buat pertanyaan  baru”
Tampilan pilihan soal :
Keterangan :
1. Judul : perihal titik berat soal
2. Deskripsi : Soal utuh
3. File terlampir : jika dlm soal ada gambar yg disertakan
4. Macam jawaban : model jawaban yg digunakan, untuk pilihan ganda biasa, bisa dipilih yg pertama.
5. Klik OK

Keterangan :
-          Beri cek untuk jawaban yang benar
-          Bobot isi skor per jawaban
-          Klik +jawaban untuk menambah pilihan jawaban.

SELAMAT MENCOBA  (^_^)

Kamis, 23 Februari 2012

yuk yang ingin belajar bahasa sunda

     Mata Pelajaran            : Bahasa Sunda
                                       Kelas                           : VII (Tujuh)
                                       Hari/Tanggal               : Sabtu
                                       Waktu                         :  2 jam pelajaran

A. Pilihan Ganda
Pilih jawaban anu pangbenerna di antara A, B, C, jeung D!
Paguneman
Tati      : “Mémang rada sesah ngabéntenkeun cara nyerat e sareng eu. Saur pun bapa mah, kedah seueur latihan ngupingkeun teras diserat ku urang.”
Déni    : ”Upami teu lepat mah duanana lebet kana hurup vokal, nya?”
Tati      : “Muhun leres. Hurup vokal dina basa Sunda sadayana aya tujuh, nya éta a, i, u, é, o, e, sareng eu. Nu pangsesahna ngabéntenkeun hurup e sareng eu. Soantenna duanana ampir sami.”
Siti       : “Tati, kinten-kinten engké sonten aya di bumi henteu? Abdi badé ameng. Abdi hoyong diajar ngabéntenkeun hurup e sareng eu.”
Tati      : “Aya, mangga diantos!”
Asép    : “Tong hilap, sayogikeun kuéh nu seueur, nya?”

1.      Anu teu milu ngobrol dina paguneman  di luhur nya éta …                                                        
      a. Siti          b. Tuti                          c. Asép                                    d. Déni
2.      Sangkan lancar ngabédakeun hurup E  jeung EU, carana téh kudu …                                        
     a. seueur nyerat teras latihan             
     b. seueur latihan nyerat
     c. seueur ngupingkeun paguneman   
     d. seueur latihan ngupingkeun teras diserat
3.      Naon sababna Siti nanya ka Tati aya    
      henteuna di imah?                                                               
    a. hayang ngobrol jeung Tati        
    b. rék nyampeur jalan-jalan
    c. rék migawé PR di imah Tati    
    d. hayang ulin rék diajar basa Sunda
4.      Dongéng “Sakadang Peucang” kaasup kana dongéng ...                                                           
      a. parabel          b. fabel                
      c. sasakala       d. sage

Wacana
NULUNGAN AKI-AKI
”Ki, badé meuntas?” ceuk kuring bari nyekel leungeun Si Aki. Nu ditanya teu némbalan, ngan ngalieuk sakedapan ka kuring. Kuring imut.
”Yu, Ki, ku abdi dipangmeuntaskeun,” ceuk kuring deui bari angger nyekel leungeunna. Lila ogé ngadagoan orotna pasuliwerna kendaraan téh. Geus rada orot, kuring buru-buru ngajak Si Aki, tapi nu diajak ngadon cicing waé.
”Ah, moal Néng, Aki mah moal meuntas. Aki mah keur néangan incu Aki, ti tadi can kapanggih,” ceuk Si Aki.
5.Naon nu dilakukeun ku Si Aki basa ditanya rék meuntas ku tokoh kuring?                                 
     a. teu némbalan ngan ngalieuk sakeudeung  
     b. teu némbalan ngan unggeuk baé
     c. némbalan ngaenyakeun                         
     d. némbalan embung dipangmeuntaskeun
6. Omongan naon nu kedal ti Si Aki basa langsung diajak meuntas?                                            
      a. ngomong moal meuntas             
      b. ngomong geuwat meuntasna
      c. ngomong sieun meuntas            
      d. ngomong hayang ditungtun
7. Ah, moal Néng, Aki mah moal meuntas.
    Harti kecap Aki tina kalimah nu aya di luhur, 
    nya éta ...                                                                
     a. bapana indung urang                      
     b. bapana bapa urang            
     c. sebutan ka lalaki nu geus kolot pisan  
     d. sebutan baraya urang nu geus kolot pisan
8. Conto parobahan harti ngalegaan aya dina kalimah …                                                      
      a. Unggal soré, Nabilah diajar di madrasah Al-Muslimun                                                      
       b. Dudén ngalamar pagawéan jadi tentara                                                                             
       c. Di Pasantrén Ciwaringin, ampir unggal poé sok 
           diajar kita   konéng                                             
       d. Kiwari mah sarjana téh réa nu nganggur

Béwara
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Diuningakeun ka sadaya siswa SMPN 1 Sumber, Sakola urang badé ngayakeun seléksi pikeun jadi patandang nembang pupuh, dina raraga milih dua patandang kanggo wakil sakola ngiring pasanggiri nembang pupuh sakabupatén

9.      Eusi nu ditepikeun dina conto béwara di luhur ngeunaan …                                                    
      a. kapapaténan                      c. imunisasi polio                                        
       b. seléksi patandang pupuh   d. pasanggiri nembang pupuh
10.  Manéhna milu pasanggiri nembang pupuh.
Harti kecap pasanggiri dina kalimah di luhur nya éta …                        
      a. lomba            b. peserta     c. patandang   d. tampil
11. Istilah kaséhatan nu aya patalina jeung alat nu bisa dipaké dina widang kaséhatan, nya éta …
       a. dokter, puskésmas              c. rumah sakit, puskésmas
       b. jarum suntik, dokter            d. térmometer, jarum suntik
12.  Maneh mah jeung adi teh siga ucing jeung anjing. Kaasup kana gaya basa ….
       a. personifikasi       b. simile       c. mijalma        d, rautan
13.  Conto kecap anu maké rarangkén hareup di-, nya éta …                                                            
       a. didinya          b. ditincak      c. diuk             d. di sakola
14.  Conto kecap nu maké rarangkén hareup ka-, nya éta …                                                                a. ka pasar      b. katincak     c. ka sakola      d. kamari
15 . kuriNG; In;dit; k bn;du G;…                                                       
a. kuring indit ka Bandung                                              
b. sawah Haji Abubakar lega pisan                      
c. Déwi boga bapa ngaranna Propesor Supomo                                                   
d. ki Hajar Déwantara ditetepkeun jadi pahlawan nasional

B. Essey
Jawab pananya ieu di handap ku jawaban anu bener tur merenah!
1.      Dongéng “Sakadang Peucang” kaasup dongéng fabel. 
      Naon hartina dongeng fabel téh?
2.      Sebutkeun 2 conto dongeng parabel
3.      Naon hartina dongeng sasakala (legenda) bere conto judulna
Kerjakeun di kertas salambar jawabanna wungkul!
 Terus kumpulkeun ka piket!

kasih ibu

Alkisah, ada sepasang kekasih yang saling mencintai. Sang pria berasal dari keluarga kaya, dan merupakan orang yang terpandang di kota tersebut. Sedangkan sang wanita adalah seorang yatim piatu, hidup serba kekurangan, tetapi cantik, emah lembut, dan baik hati. Kelebihan inilah yang membuat sang pria jatuh hati.
Sang wanita hamil di luar nikah. Sang pria lalu mengajaknya menikah, dengan membawa sang wanita ke rumahnya. Seperti yang sudah mereka duga, orang tua sang pria tidak menyukai wanita tsb. Sebagai orang yang terpandang di kota tsb, latar belakang wanita tsb akan merusak reputasi keluarga. Sebaliknya, mereka bahkan telah mencarikan jodoh yang sepadan untuk anaknya. Sang pria berusaha menyakinkan orang tuanya, bahwa ia sudah menetapkan keputusannya, apapun resikonya bagi dia.
Sang wanita merasa tak berdaya, tetapi sang pria menyakinkan wanita tsb bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Sang pria terus berargumen dengan orang tuanya, bahkan membantah perkataan orangtuanya, sesuatu yang belum pernah dilakukannya selama hidupnya (di zaman dulu, umumnya seorang anak sangat tunduk pada orang tuanya).
Sebulan telah berlalu, sang pria gagal untuk membujuk orang tuanya agar menerima calon istrinya. Sang orang tua juga stress karena gagal membujuk anak satu-satunya, agar berpisah dengan wanita tsb, yang menurut mereka akan sangat merugikan masa depannya.
Sang pria akhirnya menetapkan pilihan untuk kawin lari. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya demi sang kekasih. Waktu keberangkatan pun ditetapkan, tetapi rupanya rencana ini diketahui oleh orang tua sang pria. Maka ketika saatnya tiba, sang ortu mengunci anaknya di dalam kamar dan dijaga ketat oleh para bawahan di rumahnya yang besar.
Sebagai gantinya, kedua orang tua datang ke tempat yang telah ditentukan sepasang kekasih tsb untuk melarikan diri. Sang wanita sangat terkejut dengan kedatangan ayah dan ibu sang pria. Mereka kemudian memohon pengertian dari sang wanita, agar meninggalkan anak mereka satu-satunya. Menurut mereka, dengan perbedaan status sosial yang sangat besar, perkawinan mereka hanya akan menjadi gunjingan seluruh penduduk kota, reputasi anaknya akan tercemar, orang2 tidak akan menghormatinya lagi. Akibatnya, bisnis yang akan diwariskan kepada anak mereka akan bangkrut secara perlahan2.
Mereka bahkan memberikan uang dalam jumlah banyak, dengan permohonan agar wanita tsb meninggalkan kota ini, tidak bertemu dengan anaknya lagi, dan menggugurkan kandungannya. Uang tsb dapat digunakan untuk membiayai hidupnya di tempat lain.
Sang wanita menangis tersedu-sedu. Dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa perbedaan status sosial yang sangat jauh, akan menimbulkan banyak kesulitan bagi kekasihnya. Akhirnya, ia setuju untuk meninggalkan kota ini, tetapi menolak untuk menerima uang tsb. Ia mencintai sang pria, bukan uangnya. Walaupun ia sepenuhnya sadar, jalan hidupnya ke depan akan sangat sulit?.
Ibu sang pria kembali memohon kepada wanita tsb untuk meninggalkan sepucuk surat kepada mereka, yang menyatakan bahwa ia memilih berpisah dengan sang pria. Ibu sang pria kuatir anaknya akan terus mencari kekasihnya, dan tidak mau meneruskan usaha orang tuanya. "Walaupun ia kelak bukan suamimu, bukankah Anda ingin melihatnya sebagai seseorang yang berhasil? Ini adalah untuk kebaikan kalian berdua", kata sang ibu.
Dengan berat hati, sang wanita menulis surat. Ia menjelaskan bahwa ia sudah memutuskan untuk pergi meninggalkan sang pria. Ia sadar bahwa keberadaannya hanya akan merugikan sang pria. Ia minta maaf karena telah melanggar janji setia mereka berdua, bahwa mereka akan selalu bersama dalam menghadapi penolakan2 akibat perbedaan status sosial mereka. Ia tidak kuat lagi menahan penderitaan ini, dan memutuskan untuk berpisah. Tetesan air mata sang wanita tampak membasahi surat tersebut.
Sang wanita yang malang tsb tampak tidak punya pilihan lain. Ia terjebak antara moral dan cintanya. Sang wanita segera meninggalkan kota itu, sendirian. Ia menuju sebuah desa yang lebih terpencil. Disana, ia bertekad untuk melahirkan dan membesarkan anaknya.
==========0000000000==============
Tiga tahun telah berlalu. Ternyata wanita tersebut telah menjadi seorang ibu. Anaknya seorang laki2. Sang ibu bekerja keras siang dan malam, untuk membiayai kehidupan mereka. Di pagi dan siang hari, ia bekerja di sebuah industri rumah tangga, malamnya, ia menyuci pakaian2 tetangga dan menyulam sesuai dengan pesanan pelanggan. Kebanyakan ia melakukan semua pekerjaan ini sambil menggendong anak di punggungnya. Walaupun ia cukup berpendidikan, ia menyadari bahwa pekerjaan lain tidak memungkinkan, karena ia harus berada di sisi anaknya setiap saat. Tetapi sang ibu tidak pernah mengeluh dengan pekerjaannya?
Di usia tiga tahun, suatu saat, sang anak tiba2 sakit keras. Demamnya sangat tinggi. Ia segera dibawa ke rumah sakit setempat. Anak tsb harus menginap di rumah sakit selama beberapa hari. Biaya pengobatan telah menguras habis seluruh tabungan dari hasil kerja kerasnya selama ini, dan itupun belum cukup. Ibu tsb akhirnya juga meminjam ke sana-sini, kepada siapapun yang bermurah hati untuk memberikan pinjaman.
Saat diperbolehkan pulang, sang dokter menyarankan untuk membuat sup ramuan, untuk mempercepat kesembuhan putranya. Ramuan tsb terdiri dari obat2 herbal dan daging sapi untuk dikukus bersama. Tetapi sang ibu hanya mampu membeli obat2 herbal tsb, ia tidak punya uang sepeserpun lagi untuk membeli daging. Untuk meminjam lagi, rasanya tak mungkin, karena ia telah berutang kepada semua orang yang ia kenal, dan belum terbayar.
Ketika di rumah, sang ibu menangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa, untuk mendapatkan daging. Toko daging di desa tsb telah menolak permintaannya, untuk bayar di akhir bulan saat gajian.
Diantara tangisannya, ia tiba2 mendapatkan ide. Ia mencari alkohol yang ada di rumahnya, sebilah pisau dapur, dan sepotong kain. Setelah pisau dapur dibersihkan dengan alkohol, sang ibu nekad mengambil sekerat daging dari pahanya. Agar tidak membangunkan anaknya yang sedang tidur, ia mengikat mulutnya dengan sepotong kain. Darah berhamburan. Sang ibu tengah berjuang mengambil dagingnya sendiri, sambil berusaha tidak mengeluarkan suara kesakitan yang teramat sangat?..
Hujan lebatpun turun. Lebatnya hujan menyebabkan rintihan kesakitan sang ibu tidak terdengar oleh para tetangga, terutama oleh anaknya sendiri. Tampaknya langit juga tersentuh dengan pengorbanan yang sedang dilakukan oleh sang ibu???.
==========0000000000==============
Enam tahun telah berlalu, anaknya tumbuh menjadi seorang anak yang tampan, cerdas, dan berbudi pekerti. Ia juga sangat sayang ibunya. Di hari minggu, mereka sering pergi ke taman di desa tersebut, bermain bersama, dan bersama2 menyanyikan lagu "Shi Sang Chi You Mama Hau" (terjemahannya "Di Dunia ini, hanya ibu seorang yang baik").
Sang anak juga sudah sekolah. Sang ibu sekarang bekerja sebagai penjaga toko, karena ia sudah bisa meninggalkan anaknya di siang hari. Hari2 mereka lewatkan dengan kebersamaan, penuh kebahagiaan. Sang anak terkadang memaksa ibunya, agar ia bisa membantu ibunya menyuci di malam hari. Ia tahu ibunya masih menyuci di malam hari, karena perlu tambahan biaya untuk sekolahnya. Ia memang seorang anak yang cerdas.
Ia juga tahu, bulan depan adalah hari ulang tahun ibunya. Ia berniat membelikan sebuah jam tangan, yang sangat didambakan ibunya selama ini. Ibunya pernah mencobanya di sebuah toko, tetapi segera menolak setelah pemilik toko menyebutkan harganya. Jam tangan itu sederhana, tidak terlalu mewah, tetapi bagi mereka, itu terlalu mahal. Masih banyak keperluan lain yang perlu dibiayai.
Sang anak segera pergi ke toko tsb, yang tidak jauh dari rumahnya. Ia meminta kepada kakek pemilik toko agar menyimpan jam tangan tsb, karena ia akan membelinya bulan depan. "Apakah kamu punya uang?" tanya sang pemilik toko. "Tidak sekarang, nanti saya akan punya", kata sang anak dengan serius.
Ternyata, bulan depan sang anak benar2 muncul untuk membeli jam tangan tsb. Sang kakek juga terkejut, kiranya sang anak hanya main2. Ketika menyerahkan uangnya, sang kakek bertanya "Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Bukan mencuri kan?". "Saya tidak mencuri, kakek. Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Saya biasanya naik becak pulang pergi ke sekolah. Selama sebulan ini, saya berjalan kaki saat pulang dari sekolah ke rumah, uang jajan dan uang becaknya saya simpan untuk beli jam ini. Kakiku sakit, tapi ini semua untuk ibuku. O ya, jangan beritahu ibuku tentang hal ini. Ia akan marah" kata sang anak. Sang pemilik toko tampak kagum pada anak tsb.
Seperti biasanya, sang ibu pulang dari kerja di sore hari. Sang anak segera memberikan ucapan selamat pada ibu, dan menyerahkan jam tangan tsb. Sang ibu terkejut bercampur haru, ia bangga dengan anaknya. Jam tangan ini memang adalah impiannya. Tetapi sang ibu tiba2 tersadar, dari mana uang untuk membeli jam tsb. Sang anak tutup mulut, tidak mau menjawab.
"Apakah kamu mencuri, Nak?" Sang anak diam seribu bahasa, ia tidak ingin ibu mengetahui bagaimana ia mengumpulkan uang tersebut. Setelah ditanya berkali2 tanpa jawaban, sang ibu menyimpulkan bahwa anaknya telah mencuri. "Walaupun kita miskin, kita tidak boleh mencuri. Bukankah ibu sudah mengajari kamu tentang hal ini?" kata sang ibu.
Lalu ibu mengambil rotan dan mulai memukul anaknya. Biarpun ibu sayang pada anaknya, ia harus mendidik anaknya sejak kecil. Sang anak menangis, sedangkan air mata sang ibu mengalir keluar. Hatinya begitu perih, karena ia sedang memukul belahan hatinya. Tetapi ia harus melakukannya, demi kebaikan anaknya.
Suara tangisan sang anak terdengar keluar. Para tetangga menuju ke rumah tsb heran, dan kemudian prihatin setelah mengetahui kejadiannya. "Ia sebenarnya anak yang baik", kata salah satu tetangganya. Kebetulan sekali, sang pemilik toko sedang berkunjung ke rumah salah satu tetangganya yang merupakan familinya.
Ketika ia keluar melihat ke rumah itu, ia segera mengenal anak itu. Ketika mengetahui persoalannya, ia segera menghampiri ibu itu untuk menjelaskan. Tetapi tiba2 sang anak berlari ke arah pemilik toko, memohon agar jangan menceritakan yang sebenarnya pada ibunya.
"Nak, ketahuilah, anak yang baik tidak boleh berbohong, dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari ibunya". Sang anak mengikuti nasehat kakek itu. Maka kakek itu mulai menceritakan bagaimana sang anak tiba2 muncul di tokonya sebulan yang lalu, memintanya untuk menyimpan jam tangan tsb, dan sebulan kemudian akan membelinya. Anak itu muncul siang tadi di tokonya, katanya hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Ia juga menceritakan bagaimana sang anak berjalan kaki dari sekolahnya pulang ke rumah dan tidak jajan di sekolah selama sebulan ini, untuk mengumpulkan uang membeli jam tangan kesukaan ibunya.
Tampak sang kakek meneteskan air mata saat selesai menjelaskan hal tsb, begitu pula dengan tetangganya. Sang ibu segera memeluk anak kesayangannya, keduanya menangis dengan tersedu-sedu?."Maafkan saya, Nak." "Tidak Bu, saya yang bersalah"???..
===========000=================
Sementara itu, ternyata ayah dari sang anak sudah menikah, tetapi istrinya mandul. Mereka tidak punya anak. Sang ortu sangat sedih akan hal ini, karena tidak akan ada yang mewarisi usaha mereka kelak.
Ketika sang ibu dan anaknya berjalan2 ke kota, dalam sebuah kesempatan, mereka bertemu dengan sang ayah dan istrinya. Sang ayah baru menyadari bahwa sebenarnya ia sudah punya anak dari darah dagingnya sendiri. Ia mengajak mereka berkunjung ke rumahnya, bersedia menanggung semua biaya hidup mereka, tetapi sang ibu menolak. Kami bisa hidup dengan baik tanpa bantuanmu.
Berita ini segera diketahui oleh orang tua sang pria. Mereka begitu ingin melihat cucunya, tetapi sang ibu tidak mau mengizinkan.
===========000==================
Di pertengahan tahun, penyakit sang anak kembali kambuh. Dokter mengatakan bahwa penyakit sang anak butuh operasi dan perawatan yang konsisten. Kalau kambuh lagi, akan membahayakan jiwanya.
Keuangan sang ibu sudah agak membaik, dibandingkan sebelumnya. Tetapi biaya medis tidaklah murah, ia tidak sanggup membiayainya.
Sang ibu kembali berpikir keras. Tetapi ia tidak menemukan solusi yang tepat. Satu2nya jalan keluar adalah menyerahkan anaknya kepada sang ayah, karena sang ayahlah yang mampu membiayai perawatannya.
Maka di hari Minggu ini, sang ibu kembali mengajak anaknya berkeliling kota, bermain2 di taman kesukaan mereka. Mereka gembira sekali, menyanyikan lagu "Shi Sang Chi You Mama Hau", lagu kesayangan mereka. Untuk sejenak, sang ibu melupakan semua penderitaannya, ia hanyut dalam kegembiraan bersama sang anak.
Sepulang ke rumah, ibu menjelaskan keadaannya pada sang anak. Sang anak menolak untuk tinggal bersama ayahnya, karena ia hanya ingin dengan ibu. "Tetapi ibu tidak mampu membiayai perawatan kamu, Nak" kata ibu. "Tidak apa2 Bu, saya tidak perlu dirawat. Saya sudah sehat, bila bisa bersama2 dengan ibu. Bila sudah besar nanti, saya akan cari banyak uang untuk biaya perawatan saya dan untuk ibu. Nanti, ibu tidak perlu bekerja lagi, Bu", kata sang anak. Tetapi ibu memaksa akan berkunjung ke rumah sang ayah keesokan harinya. Penyakitnya memang bisa kambuh setiap saat.
Disana ia diperkenalkan dengan kakek dan neneknya. Keduanya sangat senang melihat anak imut tersebut. Ketika ibunya hendak pulang, sang anak meronta2 ingin ikut pulang dengan ibunya. Walaupun diberikan mainan kesukaan sang anak, yang tidak pernah ia peroleh saat bersama ibunya, sang anak menolak. "Saya ingin Ibu, saya tidak mau mainan itu", teriak sang anak dengan nada yang polos. Dengan hati sedih dan menangis, sang ibu berkata "Nak, kamu harus dengar nasehat ibu. Tinggallah di sini. Ayah, kakek dan nenek akan bermain bersamamu." "Tidak, aku tidak mau mereka. Saya hanya mau ibu, saya sayang ibu, bukankah ibu juga sayang saya? Ibu sekarang tidak mau saya lagi", sang anak mulai menangis. Bujukan demi bujukan ibunya untuk tinggal di rumah besar tsb tidak didengarkan anak kecil tsb. Sang anak menangis tersedu2 "Kalau ibu sayang padaku, bawalah saya pergi, Bu". Sampai pada akhirnya, ibunya memaksa dengan mengatakan "Benar, ibu tidak sayang kamu lagi. Tinggallah disini", ibunya segera lari keluar meninggalkan rumah tsb. Tampak anaknya meronta2 dengan ledakan tangis yang memilukan.
Di rumah, sang ibu kembali meratapi nasibnya. Tangisannya begitu menyayat hati, ia telah berpisah dengan anaknya. Ia tidak diperbolehkan menjenguk anaknya, tetapi mereka berjanji akan merawat anaknya dengan baik. Diantara isak tangisnya, ia tidak menemukan arti hidup ini lagi. Ia telah kehilangan satu2nya alasan untuk hidup, anaknya tercinta.
Kemudian ibu yang malang itu mengambil pisau dapur untuk memotong urat nadinya. Tetapi saat akan dilakukan, ia sadar bahwa anaknya mungkin tidak akan diperlakukan dengan baik. Tidak, ia harus hidup untuk mengetahui bahwa anaknya diperlakukan dengan baik. Segera, niat bunuh diri itu dibatalkan, demi anaknya juga??..
============000=========
Setahun berlalu. Sang ibu telah pindah ke tempat lain, mendapatkan kerja yang lebih baik lagi. Sang anak telah sehat, walaupun tetap menjalani perawatan medis secara rutin setiap bulan.
Seperti biasa, sang anak ingat akan hari ulang tahun ibunya. Uang pun dapat ia peroleh dengan mudah, tanpa perlu bersusah payah mengumpulkannya. Maka, pada hari tsb, sepulang dari sekolah, ia tidak pulang ke rumah, ia segera naik bus menuju ke desa tempat tinggal ibunya, yang memakan waktu beberapa jam. Sang anak telah mempersiapkan setangkai bunga, sepucuk surat yang menyatakan ia setiap hari merindukan ibu, sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun, dan nilai ujian yang sangat bagus. Ia akan memberikan semuanya untuk ibu.
Sang anak berlari riang gembira melewati gang-gang kecil menuju rumahnya. Tetapi ketika sampai di rumah, ia mendapati rumah ini telah kosong. Tetangga mengatakan ibunya telah pindah, dan tidak ada yang tahu kemana ibunya pergi. Sang anak tidak tahu harus berbuat apa, ia duduk di depan rumah tsb, menangis "Ibu benar2 tidak menginginkan saya lagi."
Sementara itu, keluarga sang ayah begitu cemas, ketika sang anak sudah terlambat pulang ke rumah selama lebih dari 3 jam. Guru sekolah mengatakan semuanya sudah pulang. Semua tempat sudah dicari, tetapi tidak ada kabar. Mereka panik. Sang ayah menelpon ibunya, yang juga sangat terkejut. Polisi pun dihubungi untuk melaporkan anak hilang.
Ketika sang ibu sedang berpikir keras, tiba2 ia teringat sesuatu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ia terlalu sibuk sampai melupakannya. Anaknya mungkin pulang ke rumah. Maka sang ayah dan sang ibu segera naik mobil menuju rumah tsb. Sayangnya, mereka hanya menemukan kartu ulang tahun, setangkai bunga, nilai ujian yang bagus, dan sepucuk surat anaknya. Sang ibu tidak mampu menahan tangisannya, saat membaca tulisan2 imut anaknya dalam surat itu.
Hari mulai gelap. Mereka sibuk mencari di sekitar desa tsb, tanpa mendapatkan petunjuk apapun. Sang ibu semakin resah. Kemudian sang ibu membakar dupa, berlutut di hadapan altar Dewi Kuan Im, sambil menangis ia memohon agar bisa menemukan anaknya.
Seperti mendapat petunjuk, sang ibu tiba2 ingat bahwa ia dan anaknya pernah pergi ke sebuah kuil Kuan Im di desa tsb. Ibunya pernah berkata, bahwa bila kamu memerlukan pertolongan, mohonlah kepada Dewi Kuan Im yang welas asih. Dewi Kuan Im pasti akan menolongmu, jika niat kamu baik. Ibunya memprediksikan bahwa anaknya mungkin pergi ke kuil tsb untuk memohon agar bisa bertemu dengan dirinya.
Benar saja, ternyata sang anak berada di sana. Tetapi ia pingsan, demamnya tinggi sekali. Sang ayah segera menggendong anaknya untuk dilarikan ke rumah sakit. Saat menuruni tangga kuil, sang ibu terjatuh dari tangga, dan berguling2 jatuh ke bawah????..
============000==============
Sepuluh tahun sudah berlalu. Kini sang anak sudah memasuki bangku kuliah. Ia sering beradu mulut dengan ayah, mengenai persoalan ibunya. Sejak jatuh dari tangga, ibunya tidak pernah ditemukan. Sang anak telah banyak menghabiskan uang untuk mencari ibunya kemana2, tetapi hasilnya nihil.
Siang itu, seperti biasa sehabis kuliah, sang anak berjalan bersama dengan teman wanitanya. Mereka tampak serasi. Saat melaju dengan mobil, di persimpangan sebuah jalan, ia melihat seorang wanita tua yang sedang mengemis. Ibu tsb terlihat kumuh, dan tampak memakai tongkat. Ia tidak pernah melihat wanita itu sebelumnya. Wajahnya kumal, dan ia tampak berkomat-kamit.
Di dorong rasa ingin tahu, ia menghentikan mobilnya, dan turun bersama pacar untuk menghampiri pengemis tua itu. Ternyata sang pengemis tua sambil mengacungkan kaleng kosong untuk minta sedekah, ia berucap dengan lemah "Dimanakah anakku? Apakah kalian melihat anakku?"
Sang anak merasa mengenal wanita tua itu. Tanpa disadari, ia segera menyanyikan lagu "Shi Sang Ci You Mama Hau" dengan suara perlahan, tak disangka sang pengemis tua ikut menyanyikannya dengan suara lemah. Mereka berdua menyanyi bersama. Ia segera mengenal suara ibunya yang selalu menyanyikan lagu tsb saat ia kecil, sang anak segera memeluk pengemis tua itu dan berteriak dengan haru "Ibu? Ini saya ibu".
Sang pengemis tua itu terkejut, ia meraba2 muka sang anak, lalu bertanya, "Apakah kamu ??..(nama anak itu)?" "Benar bu, saya adalah anak ibu?". Keduanya pun berpelukan dengan erat, air mata keduanya berbaur membasahi bumi???. Karena jatuh dari tangga, sang ibu yang terbentur kepalanya menjadi hilang ingatan, tetapi ia setiap hari selama sepuluh tahun terus mencari anaknya, tanpa peduli dengan keadaaan dirinya. Sebagian orang menganggapnya sebagai orang gila?.
============000=============
Dalam kondisi kritis, Ibu kita akan melakukan apa saja demi kita. Ibu bahkan rela mengorbankan nyawanya?..

Simaklah penggalan doa keputusasaan berikut ini, di saat Ibu masih muda, ataupun disaat Ibu sudah tua :
1. Anakku masih kecil, masa depannya masih panjang. Oh Tuhan, ambillah aku sebagai gantinya.
2. Aku sudah tua, Oh Tuhan, ambillah aku sebagai gantinya.
Diantara orang2 disekeliling Anda, yang Anda kenal, Saudara/I kandung Anda, diantara lebih dari 6 Milyar manusia, siapakah yang rela mengorbankan nyawanya untuk Anda, kapan pun, dimana pun, dengan cara apapun ?
Tidak diragukan lagi "Ibu kita adalah Orang Yang Paling Mulia di dunia ini"

perjuangan cinta seorang istri sejati

Semuanya berawal dari sebuah rumah mewah di pinggiran desa, yg mana hiduplah disana sepasang suami istri, sebut saja Pak Andre dan Bu Rina.Pak Andre adalah anak tunggal keturunan orang terpandang di desa itu, sedangkan Bu Rina adalah anak orang biasa. Namun demikian kedua orang tua Pak Andre, sangat menyayangi menantu satu-satunya itu. Karena selain rajin, patuh dan taat beribadah, Bu Rina juga sudah tidak punya saudara dan orang tua lagi. Mereka semua menjadi salah satu korban gempa beberapa tahun yg lalu.

Sekilas orang memandang, mereka adalah pasangan yg sangat harmonis. Para tetangganya pun tahu bagaimana mereka dulu merintis usaha dari kecil untuk mencapai kehidupan mapan seperti sekarang ini. Sayangnya, pasangan itu belum lengkap.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun usia pernikahannya, mereka belum juga dikaruniai seorang anakpun. Akibatnya Pak Andre putus asa hingga walau masih sangat cinta, dia berniat untukmenceraikan sang istri, yg dianggabnya tidak mampu memberikan keturunan sebagai penerus generasi. Setelah melalui perdebatan sengit, dengan sangat sedih dan duka yg mendalam, akhirnya Bu Rina pun menyerah pada keputusan suaminya untuk tetap bercerai.

Sambil menahan perasaan yg tidak menentu, suami istri itupun menyampaikan rencana perceraian tersebut kepada orang tuanya. Orang tuanya pun menentang keras, sangat tidak setuju, tapi tampaknya keputusan Pak Andre sudah bulat. Dia tetap akan menceraikan Bu Rina.


Setelah berdebat cukup lama dan alot, akhirnya dengan berat hati kedua orang tua itu menyetujui perceraian tersebut dengan satu syarat, yaitu agar perceraian itu juga diselenggarakan dalam sebuah pesta yg sama besar seperti besarnya pesta saat mereka menikah dulu. Karena tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, maka persyaratan itu pun disetujui.

Beberapa hari kemudian, pesta diselenggarakan. Saya berani sumpah bahwa itu adalah sebuah pesta yg sangat tidak membahagiakan bagi siapapun yg hadir. Pak Andre nampak tertekan, stres dan terus menenggak minuman beralkohol sampai mabuk dan sempoyongan. Sementara Bu Rina tampak terus melamun dan sesekali mengusap air mata nelangsa di pipinya. Di sela mabuknya itu tiba-tiba Pak Andre berdiri tegap dan berkata lantang,

"Istriku, saat kamu pergi nanti... ambil saja dan bawalah serta semua barang berharga atau apapun itu yg kamu suka dan kamu sayangi selama ini..!"
Setelah berkata demikian, tak lama kemudian ia semakin mabuk dan akhirnya tak sadarkan diri.

Keesokan harinya, seusai pesta, Pak Andre terbangun dengan kepala yg masih berdenyut-denyut berat. Dia merasa asing dengan keadaan disekelilingnya, tak banyak yg dikenalnya kecuali satu. Rina istrinya, yg masih sangat ia cintai, sosok yg selama bertahun-tahun ini menemani hidupnya.
Maka, dia pun lalu bertanya,

"Ada dimakah aku..? Sepertinya ini bukan kamar kita..? Apakah aku masih mabuk dan bermimpi..? Tolong jelaskan..."

Bu Rina pun lalu menatap suaminya penuh cinta, dan dengan mata berkaca dia menjawab,
"Suamiku... ini dirumah peninggalan orang tuaku, dan mereka itu para tetangga. Kemaren kamu bilang di depan semua orang bahwa aku boleh membawa apa saja yg aku mau dan aku sayangi. Dan perlu kamu tahu, di dunia ini tidak ada satu barangpun yg berharga dan aku cintai dengan sepenuh hati kecuali kamu. Karena itulah kamu sekarang kubawa serta kemanapun aku pergi. Ingat, kamu sudah berjanji dalam pesta itu..!"

Dengan perasaan terkejut setelah tertegun sejenak dan sesaat tersadar, Pak Andre pun lalu bangun dan kemudian memeluk istrinya erat dan cukup lama sambil terdiam. Bu Rina pun hanya bisa pasrah tanpa mampu membalas pelukannya. Ia biarkan kedua tangannya tetap lemas, lurus sejajar dengan tubuh kurusnya.

"Maafkan aku istriku, aku sungguh bodoh dan tidak menyadari bahwa ternyata sebegitu dalamnya cintamu buat aku. Sehingga walau aku telah menyakitimu dan berniat menceraikanmu sekalipun, kamu masih tetap mau membawa serta diriku bersamamu dalam keadaan apapun..."

Kedua suami istri itupun akhirnya ikhlas berpelukan dan saling bertangisan melampiaskan penyesalannya masing-masing. Mereka akhirnya mengikat janji (lagi) berdua untuk tetap saling mencintai hingga ajal memisahkannya.
Tahukah kalian, apa yg dapat kita pelajari dari kisah di atas?
Kalau menurut Kang Sugeng sih begini, tujuan utama dari sebuah pernikahan itu bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, meski diakui mendapatkan buah hati itu adalah dambaan setiap pasangan suami istri, tapi sebenarnya masih banyak hal-hal lain yg juga perlu diselami dalam hidup berumah-tangga.
Untuk itu rasanya kita perlu menyegarkan kembali tujuan kita dalam menikah yaitu peneguhan janji sepasang suami istri untuk saling mencintai, saling menjaga baik dalam keadaan suka maupun duka. Melalui kesadaran tersebut, apapun kondisi rumah tangga yg kita jalani akan menemukan suatu solusi. Sebab proses menemukan solusi dengan berlandaskan kasih sayang ketika menghadapi sebuah masalah, sebenarnya merupakan salah satu kunci keharmonisan rumah tangga kita.

"Harta dalam rumah tangga itu bukanlah terletak dari banyaknya tumpukan materi yg dimiliki, namun dari rasa kasih sayang dan cinta pasangan suami istri yg terdapat dalam keluarga tersebut. Maka jagalah harta keluarga yg sangat berharga itu..!"